Условия за ползване

Общи условия на онлайн магазин homemade.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ветола ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Homemade.bg, наричан по-долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на Ползвателите:

 1. Наименование на Доставчика: Ветола ЕООД
 2. Седалище, адрес на управление и упражняване на дейността: с. Лозен, ул. Хаджи Димитър 4
 3. Данни за кореспонденция: с. Лозен, ул. Хаджи Димитър 4, е-поща: info@homemade.bg, тел: +359 887889903
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 175076123
 5. Надзорни органи:
 1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

е-поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 1. Комисия за защита на Ползвателите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет homemade.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

6.    Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.    Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, Ползвателското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.

 1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес homemade.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
 2. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
 3. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената,обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в Интернет.
 4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
 5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.

 1. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
 2. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при едно от следните условия:
 1. Извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп;
 2. Въвеждане на данни за плащане на поръчка, когато плащането се извършва без регистрация.
 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7.

 1. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
 2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
 3. С попълване на данните си и избор на полето за отметка "Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
 5. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 8.

 1. В случаите, когато плащането се извършва без регистрация, за да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договор за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да предостави данни за доставка на стоката на стъпка 2 от процеса на плащане на поръчката Данни за плащането.
 2. С попълване на данните си и избор на полето за отметка "Прочел съм и съм съгласен с Условия за ползване" на стъпка 5 от процеса на плащане на поръчката Начин на плащане, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 3. Чрез избор на бутона Потвърди на стъпка 6 от процеса на плащане на поръчката Потвърждаване на поръчката между Ползвателя и Доставчика възникват договорни отношения.
 4. При предоставянето на данни за доставка на стоката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

Чл. 9.

 1. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
 2. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
 3. Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.
 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 10.

 1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 2. Договорът се сключва на български език.
 3. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес Условия за ползване
 4. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя или данните предоставени на стъпка 2 от процеса на плащане на поръчката.
 5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 6. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
 7. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 8. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
 9. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи

отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 11. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

 1. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка.
 2. Избор на опция за плащане:
  • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и желае да се регистрира;
  • Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
  • Плащане без регистрация.
 3. Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 4. Избор на способ и момент за плащане на цената.
 5. Потвърждение на поръчката.
 1. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са Ползватели по смисъла на Закона за защита на Ползвателите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 13.

 1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 2. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите на стъпка 4 от процеса на плащане Метод на доставка;
 4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
 5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
 6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
 7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 14.

 1. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
 2. Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 15.

 1. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
 • за доставка на аудио и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя;
 • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 1. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
 2. В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Ползвателя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора,се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
 3. Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 16.

 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
 2. В случай че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
 3. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
 4. В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на Ползвателя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
 5. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 17.

 1. Доставчикът предава стоките на Ползвателя по начин, известен в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при извършване на заявка за поръчка.
 2. Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
 3. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъде спазен, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Ползвателя–страна по договора.
 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18.

 1. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
 2. Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20.

 1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
 3. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес Поверителност

Чл. 21.

 1. Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
 2. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес Забравена парола
 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22.

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.
 2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
 3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес Условия за ползване,заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно,с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Ползвателите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 26. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 27. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на Ползвателите.

Чл. 28. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 15.02.2016 г.